Описание на съдържанието на класификатора

Единен Класификатор на
Административно-Териториалните и Териториални Единици
( Е К А Т Т Е )

  Забележка: Във връзка с влизането в сила от 31.08.2008 год. на Закона за регионалното развитие
       (обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г.) и обособяването на райони,които образуват ниво 1 и ниво 2
       в съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически
       цели, прилагана в Европейския съюз, от структурата на ЕКАТТЕ отпада файл EK_REGIO и са добавени
       два нови файла EK_REG1 и EK_REG2.

 РЕШЕНИЕ № 565 на МС от 10.08.1999 г. за утвърждаване на съдържанието на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

 Обн., ДВ, бр. 73 от 17.08.1999 г.

 Структура на файл EK_ATTE - Oсновен файл на класификатора
 ----------------------------------------------------------------

 Съдържа по един запис за всяка териториална единица
 (за всяко населено място)

 Записът с код "00000" е служебен и съдържа в полето NAME указание
 за датата, от която версията е в сила, във вида:

          Състояние към: 08.07.2022 г.


 Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено
       съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено
       поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ)
       за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE. EKATTE   Char 5  - Идентификационен код на териториалната единица.
            (ЕКАТТЕ-код). 4+1 цифри. Последната цифра е
            контролна, изчислена по приетия в НСИ алгоритъм
            за изчисляване на контролна цифра по модул 11.
            Съвпада изцяло с кода по ЕКНМ на населеното място
            от предишния класификатор!

 T_V_M   Char 4  - "гр. ", "с. " или "ман."
            Показва вида на териториалната единица -
            град, село или манастир.

 NAME    Char 25 - Наименование на териториалната единица.

 OBLAST   Char 3  - Идентификационен код на областта, към която принадлежи
            териториалната единица (3 букви).
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_OBL.

 OBSTINA  Char 5  - Идентификационен код на общината, в чийто състав влиза
            териториалната единица (5 знака; първите 3 букви са
            кода на областта; следващите 2 цифри са пореден номер
            на общината в областта).
            Кодирането (декодирането) се извършват с помощта на
            файл EK_OBST

 KMETSTVO  Char 8  - Идентификационен код на кметството (8 знака;
            първите 5 знака са кода на общината; последните
            2 цифри са пореден номер на кметството в общината;
            двете групи знаци са съединени с тире "-").
            Кодирането (декодирането) се извършват с помощта на
            файл EK_KMET

 KIND    Char 1  - Код на типа на териториалната единица:
            1 "гр. " - град
            3 "с. " - село
            7 "ман." - манастир

 CATEGORY  Char 1  - Код на категорията на териториалната единица.
            Категориите на териториалните единици се определят
            и променят от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 ALTITUDE  Char 1  - Надморска височина
            Код    Групи (в метри)
            1     до 49 вкл.
            2     50 - 99 вкл.
            3     100 - 199 вкл.
            4     200 - 299 вкл.
            5     300 - 499 вкл.
            6     500 - 699 вкл.
            7     700 - 999 вкл.
            8     1000 и повече

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC.

 TSB    Char 2  - Код на ТСБ, обслужващо населеното място (2 цифри).
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_TSB.

 ABC    Char 4  - Пореден номер на населеното място. Подредбата е по
            азбучен ред.


 Структура на файл EK_OBL - Oбласти
 -----------------------------------------------------------

 OBLAST   Char 3  - Идентификационен код на областта (3 букви).

 EKАТТЕ   Char 5  - ЕКАТТЕ-код на населеното място, център на областта

 NAME    Char 25 - Наименование на областта

 REGION   Char 4  - Идентификационен код на района от ниво 2,
             към който принадлежи областта (2 букви + 2 цифри).

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC

 ABC    Char 3  - Пореден номер на областта. Подредбата е по
            азбучен ред.


 Структура на файл EK_OBST - Oбщини
 -----------------------------------------------------------

 Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите,
       административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на
       постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния
       регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен
       код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.


 OBSTINA  Char 5  - Идентификационен код на общината (3 букви + 2 цифри;
            първите 3 букви са идентификационния код на областта;
            следващите 2 цифри са пореден номер на общината в
            областта).

 EKАТТЕ   Char 5  - ЕКАТТЕ-код на населеното място, център на общината

 NAME    Char 25 - Наименование на общината

 CATEGORY  Char 1  - Код на категорията на общината

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC.

 ABC    Char 3  - Пореден номер на общината. Подредбата е по
            азбучен ред.


 Структура на файл EK_RAION - Райони на Столична община, гр. Варна и Пловдив
 ------------------------------------------------------------------------------


 RAION   Char 8  - Идентификационен код на района (8 знака; първите
            5 цифри са ЕКАТТЕ-кода на населеното място;
            последните 2 цифри са поредния номер на района;
            двете групи цифри са съединени с тире "-").

 NAME    Char 25 - Наименование на района

 CATEGORY  Char 1  - Код на категорията на района. До момента не е
            определена категорията на районите!

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Включени са документи, администриращи промени,
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC.


 Структура на файл EK_KMET - Кметства
 -------------------------------------------------------------


 KMETSTVO  Char 8  - Идентификационен код на кметството (8 знака; първите
            5 знака са кода на общината; последните 2 цифри са
            пореден номер на кметството в общината; двете групи
            знаци са съединени с тире "-").

 NAME    Char 25 - Наименование на кметството.

 CENTER (EKATTE)  Char 5  - ЕКАТТЕ-код на населеното място, център на кметството.

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC.

 CATEGORY  Char 1  - Код на категорията на кметството. До момента не е
            определена категорията на кметствата! Структура на файл SOF_RAI - Разпределение на населените места
                от Столична община по райони
 --------------------------------------------------------------------


 EKATTE   Char 5  - ЕКАТТЕ - код на населеното място.

 T_V_M   Char 4  - "гр. ", "с. "
            Показва вида на териториалната единица -
            град или село.

 NAME    Char 25 - Наименование на населеното място.

 RAION   Char 8  - Идентификационен код на района (8 знака;
            първите 5 цифри са "68134" - ЕКАТТЕ-кода на гр. София;
            последните 2 цифри са поредния номер на района;
            двете групи цифри са съединени с тире "-";
            Кодирането (декодирането) се извършват с помощта на
            файл EK_RAION.

 KIND    Char 1  - Код на типа на териториалната единица:
            1 "гр. " - град
            3 "с. " - село

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC.


 Структура на файл EK_DOC - Документи за промяна
 ------------------------------------------------------------------------

 DOCUMENT Char 4 - Код на документа, администриращ последната промяна.

 DOC_KIND Char 30 - Вид на документа

 DOC_NAME Char 100 - Наименование на документа

 DOC_INST Char 80 - Институция, издала документа

 DOC_NUM  Char 10 - Номер на документа. Форматът на полето е YYYY/NNNN, където YYYY е годината на издаване, а NNNN е номерът на документа

 DOC_DATE Date - Дата на издаване на документа

 DOC_ACT  Date - Дата на влизане в сила на документа

 DV_DANNI Char 10 - Брой на "Държавен вестник", в който е обнародван документа. Форматът на полето е YYYY/NNNN, където
YYYY е годината на изданието, NNNN е броят на "Държавен вестник"

 DV_DATE  Date - Дата на издаване на съответния брой на "Държавен вестник"


 Структура на файл EK_REG1 - Райони, които образуват ниво 1
 --------------------------------------------------------------------------

 Забележка: Районите, които образуват ниво 1 в съответствие с изискванията на общата Класификация на
      териториалните единици за статистически цели, прилагана в ЕС не представляват
      административно-териториални единици

 REGION   Char 3  - Идентификационен код на района от ниво 1 по класификацията NUTS
			 (2 букви + 1 цифра).

 NAME    Char 40 - Наименование на района от ниво 1

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна

 ABC    Char 3  - Пореден номер на района от ниво 1


 Структура на файл EK_REG2 - Райони, които образуват ниво 2
 --------------------------------------------------------------------------

 Забележка: Районите, които образуват ниво 2 в съответствие с изискванията на общата Класификация на
      териториалните единици за статистически цели, прилагана в ЕС не представляват
      административно-териториални единици


 REGION   Char 4  - Идентификационен код на района от ниво 2
			 (2 букви + 2 цифри). Първите 3 знака са идентификационния код на района от ниво 1,
             към който се включва района от ниво 2.

 NAME    Char 25 - Наименование на района от ниво 2

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна

 ABC    Char 3  - Пореден номер на района от ниво 2


 Структура на файл EK_TSB - Териториални статистически бюра (ТСБ)
 --------------------------------------------------------------------------

 TSB     char 2 - Kод на ТСБ
 NAME    char 30 - Наименование на ТСБ


 Структура на файл EK_SOBR - Селищни образувания
 -----------------------------------------------------------

 EKАТТЕ   Char 5  - ЕКАТТЕ-код на селищното образувание

 KIND    Char 1  - Код на типа на селищното образувание
			1  селищно образувание с национално значение
			2  селищно образувание с местно значение

 NAME    Char 40 - Наименование на селищното образувание

 AREA1   Char 64 - ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието
			 землище е селищното образувание

 AREA2   Char 64 - ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието
			 землище е селищното образувание

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна

 ABC    Char 3  - Пореден номер на селищното образувание. Подредбата е по
             ЕКАТТЕ-код

        

Моля изчакайте