Описание и указания за търсене

Справката “Промени за административно-териториалните или териториалните единици към дата” дава информация за всички вписани в регистъра промени за избрана единица и данните за единицата към датата на всяка промяна (събитие).

Търсенето на единицата задължително се извършва към определена дата, като по подразбиране се зарежда текущата дата. Единицата може да се търси и по част от наименование и/или част от код. Ако е избрана вид на единицата “Всички”, задължително трябва да се зададе и допълнително условие за търсене по наименование и/или код (част от наименование/код).

Търсенето по наименование не зависи от въвеждането на главни или малки букви, т. е. може да въведете “НОВА” или “нова” и резултатът ще бъде един и същ. При зададени до три символа в полето “Наименование” се търсят само тези единици, чиито наименования започват с въведените букви. При четири и повече символи се търси в началото, средата и края на наименованието. При зададени символи в полето “Код” се търсят тези единици, чиито кодове започват с въведените символи.

Падащият списък с видовете единици зависи от избраното състояние. При състояние “Всички” или “Закрити” списъкът с видове единици включва всички видове единици, като за населените места се показват и всички видове населени места. При избрано състояние “Съществуващи” списъкът включва само съществуващите за съответната дата видове единици и видове населени места. При промяна на състоянието изчаквайте актуализрането на списъка с видовете единици.

Ако при търсенето не е намерена нито една единица, е добре да прегледате въведените от Вас условия и, ако е необходимо, да ги промените.

Списъкът с намерените единици съдържа кода, наименованието и състоянието на единиците към датата на търсенето.

При избор на единица се формира справка за всички вписани в регистъра промени (събития) за нея. В справката се посочват датата, видът и документът на съответната промяна.

При избор на събитие може да разгледате данните за единицата към датата на избраната промяна. Ударената гласна в наименованието на единиците е с по-едър шрифт от останалите букви и е потъмнена.

Филтри за търсене

Промени за административно-териториалните или териториалните единици към дата

Няма намерени резултати по зададените критерии. Моля, променете критериите за търсене.

Моля изчакайте